Баланс 31.12.2019  /content/uploads/files/s0100113-f1.-balans-2019.pdf

Отчёт о финансовых результатах 2019 год /content/uploads/files/s0100213-f2.-zvt-pro-fnansov-rezultati-v-tisjachax2019.pdf

Отчёт о движении денежных средств 2019 год /content/uploads/files/s0100309-f3.-zvit-pro-rux-groshovix-koshtiv-za-prjamim-metodom2019.pdf

Отчет о собственном капитале 2019 /content/uploads/files/s0104008-f4.-zvt-pro-vlasniy-kaptal-2019.pdf

Примечания к годовой отчётности 2019 /content/uploads/files/s0105007-f5.-primtki-do-rchno-zvtnost-2019.pdf

Приложение к примечаниям к годовой отчётности 2019 год /content/uploads/files/s0106005-f6.-dodatok-do-primtok-do-rchno-fnansovo-zvtnost-_nformacja-za-segmentami_2019.pdf

Аудит /content/uploads/files/audit.pdf